Statut Rabczańskiego Towarzystwa Fotograficznego

Tekst jednolity

Rozdział 1 – Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie Rabczańskie Towarzystwo Fotograficzne, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym stowarzyszeniem osób czynnie interesujących się fotografią.

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu i posiada osobowość prawną.

§ 3

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest Rabka-Zdrój.

§ 5

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie może prowadzić swoja działalność poza granicami kraju, jeżeli wymaga tego realizacja założonych celów.

§ 6

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 8

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

Rozdział 2 – Cele i formy działania

§ 9

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Rozwijanie umiejętności, wiedzy i sztuki fotograficznej wśród członków Stowarzyszenia i lokalnej społeczności.
 2. Popularyzacja fotografii we wszystkich jej dziedzinach.
 3. Popularyzacja polskiego dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem sztuki fotograficznej.
 4. Kreowanie wydarzeń kulturalnych w skali lokalnej oraz promowanie uczestnictwa swoich członków w przedsięwzięciach krajowych i międzynarodowych.
 5. Rozwijanie pasji fotografowania wśród młodych ludzi i osób niepełnosprawnych.
 6. Promowanie ochrony praw autorskich.
 7. Propagowanie swobody fotografowania.
§ 10

Zadania i cele wymienione w § 9 Stowarzyszenie realizuje poprzez:

 1. Wspieranie działalności członków i sympatyków Stowarzyszenia w realizacji założonych celów w dziedzinie fotografii artystycznej.
 2. Upowszechnianie fotografii poprzez organizowanie wystaw, konkursów, spotkań, plenerów i innych imprez kulturalnych.
 3. Prowadzenie działalności edukacyjnej: organizowanie szkoleń, wykładów, kursów, a także ułatwianie dostępu do źródeł wiedzy fotograficznej oraz prowadzenie działalności wydawnicze.
 4. Tworzenie sekcji i kół związanych z obszarami fotograficznych zainteresowań swoich członków.
 5. Wypowiadanie się w sprawach publicznych związanych z celami Stowarzyszenia.
 6. Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, organizacjami naukowymi i środkami społecznego przekazu zainteresowanymi rozwojem fotografii oraz ochroną tej formy swobody wypowiedzi.
 7. Popieranie obszaru zainteresowania członków Stowarzyszenia zjawiskami z zakresu kultury i społeczeństwa, w szczególności architektury, malarstwa i folkloru.

Rozdział 3 – Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Członków rzeczywistych,
 2. Członków wspierających,
 3. Członków honorowych.
§ 12
 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
§ 13

Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz pełnię praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

 1. Przyjęcie w poczet członków rzeczywistych Stowarzyszenia następuje po złożeniu deklaracji członkowskiej. Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji członkowskiej zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie 30 dni od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.
 2. Stowarzyszenie powołuje Koło Młodych Stowarzyszenia, którego członkami mogą być osoby poniżej 18-go roku życia.
 3. Członkowie otrzymują legitymacje członkowskie.
§ 14

Członek rzeczywisty ma prawo:

 1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
 2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu.
 3. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.
 4. Korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi.
 5. Brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.
§ 15

Członek rzeczywisty obowiązany jest do:

 1. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 2. Regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia.
 3. Czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 4. Dbania o mienie Stowarzyszenia.
§ 16

Członek Koła Młodych Stowarzyszenia:

 1. Posiada prawa członka rzeczywistego z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego. Może jednak wybierać władze Koła i być do nich wybierany.
 2. Obowiązany jest do przestrzegania obowiązków członka rzeczywistego.
 3. Uczestnictwo w pracach stowarzyszenia osób niepełnoletnich wymaga zgody rodziców lub opiekunów prawnych.
§ 17
 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje chęć współpracy i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
 3. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.
§ 18
 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa jak członek rzeczywisty.
 4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.
 5. Na wniosek Zarządu Walne Zebranie może w drodze uchwały pozbawić godności członka honorowego Stowarzyszenia w przypadku sprzeniewierzenia się celom i zadaniom Stowarzyszenia lub w razie utraty praw obywatelskich stwierdzonej prawomocnym wyrokiem sądu.
§ 19
 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

  • dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim rozliczeniu się z powierzonego mienia Stowarzyszenia,
  • śmierci członka albo utraty osobowości prawnej w przypadku osób prawnych,
  • wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nie płacenia składek członkowskich lub nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w Walnym Zebraniu przez okres 2 lat,
  • wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
 2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty doręczenia jej uchwały na piśmie. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania
  jest ostateczna.

Rozdział 4 – Władze Stowarzyszenia

§ 20

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków.
 2. Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Komisja Rewizyjna.
§ 21
 1. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków, z zastrzeżeniem § 21 ust. 2.
 2. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, nie później niż 10 dni po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków. Powyższe nie odnosi się do uchwał dotyczących zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia. Zasada opisana w § 21 ust. 2 odnosi się do wszelkich uchwał Walnego Zgromadzenia.
§ 22

W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia. W razie ustąpienia lub utraty mandatu więcej niż połowy członków władz Stowarzyszenia Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

§ 23

Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie i nie pobierają za nie wynagrodzenia.

§ 24
 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Członków może być:

  • zwyczajne,
  • nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia:

  • raz w roku jako sprawozdawcze
  • co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze
 4. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

  • z własnej inicjatywy,
  • na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  • na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 7. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia (z zastrzeżeniem § 21 ust. 1 oraz z wyjątkiem uchwał dotyczących zmiany statutu lub rozwiązania stowarzyszenia.
 8. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków Stowarzyszenia. Przewodniczący nie może wchodzić w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 9. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zebrania.
 10. O miejscu i terminie Walnego Zebrania członkowie zawiadamiani są pisemnie lub przy pomocy nośników elektronicznych w zależności od woli członka wyrażonej na piśmie, ze wskazaniem adresu lub adresu poczty elektronicznej na który zawiadomienie ma zostać wysłane na 14 dni przed planowanym terminem.
§ 25

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 1. ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia.
 2. uchwalenie statutu i jego zmian.
 3. zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 4. wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 5. decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
 6. podejmowanie uchwał o wstąpieniu bądź wystąpieniu z organizacji skupiających stowarzyszenia o podobnych charakterze.
 7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
 8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
 9. nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia.
 10. ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
§ 26
 1. Zarząd składa się z 6 osób, w tym Prezesa.
 2. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika;
 3. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
 4. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. Na podstawie uchwały pełnego składu Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
 6. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa lub Wiceprezesa.
 7. Do składania oświadczeń woli w sprawach Stowarzyszenia, w tym majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest: Do 1000 zł każdy członek Zarządu samodzielnie, do 10000zł członek Zarządu działający łącznie z Prezesem lub Wiceprezesem, powyżej 10000 zł 2 członków Zarządu działających wspólnie z Prezesem lub Wiceprezesem.
§ 27

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. Realizacja uchwał Walnego Zebrania;
 2. Kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi;
 3. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia

  • sporządzanie preliminarzy budżetowych
  • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zapisów i darowizn.
  • podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego.
  • podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań.
  • Podejmowanie decyzji dotyczących warunkowego zwalniania poszczególnych członków z opłacania składek członkowskich
 4. Rozpatrywanie spraw członkowskich

  • Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków – kandydatów, członków rzeczywistych i wspierających.
  • Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
  • Podejmowanie decyzji dotyczących warunkowego zwalniania poszczególnych członków z opłacania składek członkowskich
 5. Zwoływanie Walnego Zebrania.
 6. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.
 7. Uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.
 8. Reprezentowanie Stowarzyszenie na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
§ 28
 1. Zarząd działa na podstawie uchwalonego regulaminu.
 2. Regulamin Zarządu jest uchwalany przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.
§ 29
 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.
 3. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata.
§ 30

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia co najmniej raz w roku.
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień.
 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd Główny z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu.
 4. zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd Główny w terminie ustalonym statutem.
 5. składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu.
 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.
§ 31

Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym

§ 32
 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.
 4. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Rozdział 5 – Majątek i środki finansowania

§ 33

Źródłami majątku Stowarzyszenia są:

 1. Opłata wpisowa, składki członkowskie. Składki członkowskie powinny być wpłacane do 31 stycznia za rok, za który wpłacana jest składka. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Walne Zebranie, w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Wysokość składek określa Zarząd w uchwalonym przez siebie regulaminie.
 2. Darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne.
 3. Wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje).
 4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 5. Dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia.
 6. Dotacje, subwencje, środki z funduszy publicznych, granty.

Rozdział 6 – Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 34
 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
 3. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.
 4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe do Stowarzyszenia, nie nastawione na osiąganie zysku, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.